آنکس که بداند و بداند که بداند اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

7 Aug

 

آنکس که بداند و بداند که بداند        اسب خرد از گنبد گردون   بجهاند
آنکس که بداند و نداند که بداند         بيدارش نماييد که بس خفته نماند
آنکس نداند و بداند که نداند            لنگان خرک خويش به منزل برساند
آنکس که نداند و نداند که نداند            در جهل مرکب   ابدالدهر   بماند
 
اما اكنون ا وضاع چنين است بدانيد
 
آنکس که بداند و بداند که بداند             بايد برود، غازبه کنجي بچراند
آنکس که بداند و نداند که بداند          بهتر برود، خويش به گوري بتپاند
آنکس که نداند و بداند که نداند            با پارتي و پول، خر خويش براند
آنکس که نداند و نداند که نداند               برپست رياست ابدالدهر بماند

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: