یک زندانی سیاسی لب های خود را دوخت

8 Aug

فعالان حقوق بشر در ايران

– علي حاجي پور از فعالان سياسي شهر سردشت که در ابتداي سال جاري به اتهام همکاري با حزب حيات آزاد کردستان دستگير و به اداره اطلاعات شهر مذکور منتقل گرديده بود ، سرانجام از سوي دادگاه انقلاب سردشت ، به پنج سال حبس تعزيري ، دو سال تبعيد و مبلغ 200 ميليون تومان جريمه نقدي محکوم گرديد.

– زنداني سياسي ايوب حقيقي ، اهل اشنويه که در سال 1382 به اتهام اقدام عليه امنيت کشور بازداشت و جهت سپري نمودن محکوميت 7 ساله خود به زندان مرکزي اروميه منتقل گرديده بود ، در اعتراض به فشارهاي وارده مسئولين زندان ، همچون ممنوع ملاقات و تلفن کردن نامبرده و عدم احقاق ساير حقوق اوليه و انساني خود ، مدت 7 روز است که دست به اعتصاب غذا با دوختن لبهاي خود زده است .

مسئولين زندان بدون توجه به وضعيت نامبرده ضمن تهديد وي ، آقاي حقيقي را به بند قرنطينه که محلي غيربهداشتي و نامناسب مي باشد و کاربرد آن نگهداري و قرنطينه زندانيان جديد ورود مي باشد منتقل نموده اند . اين برخورد موجب اعتراض ساير زندانيان سياسي گرديده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: