کاپشن احمدی نژاد، لباس فرم مدارس

23 Sep

روزنامه اعتماد: برخي از دانش آموزان تهراني امسال با کاپشن احمدي نژاد به مدرسه مي روند. شنيديم لباس فرم برخي از مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان هاي تهران مدل کاپشن محمود احمدي نژاد است.

مديران اين مدارس لباس فرم دانش آموزان خود را از روي کاپشن احمدي نژاد طراحي کرده و با همان رنگ بين دانش آموزان توزيع کرده اند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: