ایران آخوندزده در میان فاسدترین کشورهای جهان

24 Sep

ايران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با تنزل ۱۰ پله ای در رده بندی تازه سازمان شفافيت بين المللی، از ميان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۱ فساد مالی و اداری قرار گرفت.

به گزارش رادیو فرد ا بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافيت بين المللی که روز سه شنبه منتشر شد، ايران با کسب ۲.۳ امتياز در کنار کشورهای يمن، کامرون و فيليپين، در اين جايگاه قرار گرفته است.

در رتبه بندی سال گذشته وضعيت فساد مالی در جهان، ايران با ۲.۵ امتياز رتبه ۱۳۱ را به خود اختصاص داده بود.

سازمان شفافيت بين المللی که يک نهاد غير دولتی است، گزارش های سالانه خود را بر پايه معيارهايی از جمله بررسی مديريت دولتی در کشورها، شرايط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضايی حاکم در کشورها و موقعيت بخش خصوصی تهيه می کند.

این سازمان که مقر آن در برلین، پایتخت آلمان است، در گزارش سال ۲۰۰۸ خود آورده است که فساد و رشوه خواری و فقر به نابسامانی ها و فجایع انسانی زيادی در بسياری از کشورها می انجامد.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: