120 ميليارد تومان هزینه افتضاح المپيک

28 Sep

ایسنا: رييس کل ديوان محاسبات کشور با اشاره به حسابرسي عملکرد ناکامي هاي المپيک 2008 پکن و اعلام نتايج آن به رييس جمهور، رييس مجلس و رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اين حسابرسي مشخص شده که چه اقداماتي در کميته ملي المپيک و سازمان تربيت بدني با اين هزينه هايي که در خدمت آنها بوده، انجام شده که چنين نتايجي به دست آمد.

وي در توضيح علت اين کار از سوي ديوان محاسبات کشور اظهار داشت: پيرو اظهار نظري که رييس مجلس شوراي اسلامي در مورد بررسي ناکامي المپيک 2008 پکن داشت، ديوان محاسبات اين حسابرسي را انجام داد.

رحماني فضلي ادامه داد: هيات حسابرسي مرتبط با تربيت بدني مامور شد که کليه برنامه ها، اقدامات، تصميمات، بودجه، هزينه ها و امکاناتي که ظرف چهار سال از المپيک قبل تا المپيک امسال در اختيار سازمان تربيت بدني بوده را تقويم ريالي کند و هم چنين نوع تصميمات و عزل و نصب ها را بررسي و در نهايت اعلام کند، چه اموري باعث اين ناکامي ها از منظر مديريتي و حسابرسي عملکرد شده است.

وي تصريح کرد: البته شايد مسايلي خارج از اين نيز مطرح باشد، که ما وارد آن نشده باشيم و اين حق سازمان تربيت بدني است که مواردي را نيز مطرح کند.

رحماني فضلي در ادامه با بيان اين که دوستان ديوان محاسبات، ظرف يک ماه، آنچه که در حوزه قانوني و اختياري و محدوده فعاليت ديوان بود را مورد بررسي قرار دادند، تصريح کرد: در اين بررسي ها مشخص شد بيش از 120 ميليارد تومان در اين چهار سال فقط خرج امور مربوط به المپيک براي آمادگي فدراسيون هاي مختلف شده است.

با گذشت نزديك به چهل روز، رييس كل ديوان محاسبات كشور نظر متفاوتي در خصوص رقم هزينه هاي صورت پذيرفته براي برنامه هاي تداركاتي و آماده‌سازي المپيك ارائه كرده كه گفته هاي علي‌آبادي رئیس سازمان تربیت بدنی درباره 50 ميليارد هزينه شده را با علامت سوال مواجه مي سازد.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: