احضار پشت سر احضار

30 Sep

بار دیگر گودرذ شفیعیان فرهنگی محقق و مولف که از اعضای کانون صنفی معلمان است از سوی واحد تخلفات اداری استان فارس احضار گردید . در این احضاریه از آقای شفیعیان خواسته شده تا در روز 14 مهر ماه به واحد تخلفات اداری مراجعه نمایند. این چندمین باری است که شفیعیان به این صورت احضار شده است . بار قبل این فرهنگی محقق و مولف مدتی به اتهام

1- چاپ مقاله!! در مجله چشم انداز ايران ،درتير ومرداد ماه 1386 زيرنام “حركت معلمان وعميق تر شدن مبارزات اجتماعي درايران”

2- اقدام به تحريك معلمان !! به اعتراض وتجمع براي پيگيري خواسته هاي خود، در روز جهاني معلم وهفته معلم وتوزيع اطلاعيه هاي كانون فرهنگيان كشوردرمنطقه.

3- افتخار به چاپ مقاله!! خود درسايت ها و مجلات داخلي و معرفي سايت ها به معلمان و تشويق آنان به بازديداز سايت ها

4- معرفي خود، به عنوان موسس كانون فرهنگيان ممسني !!

5- آوردن موضوع احضارها!! وبازداشتهاي خود درسايت ها ي اينترنتي .

همچنين به اتهام، ساده لوح بودن!! به 2ماه انفصال از خدمت روبرو شده است.

از طرف واحد تخلفات اداری به انفصال از خدمت محکوم گردید !!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: