سخنرانی به سبک لومپن‌ها و تهدید با تیغه چاقو

21 Nov

جعفر پویه

سخنرانی احمدی نژاد در مسافرت استانی او به زنجان نشانه کاملی از فرنگ لومپنی رئیس جمهور رژیم ولایت فقیه است. او که مورد استفاده دیگری برای چاقوهای زنجانی پیدا نکرده است به شیوه لومپن هایی که دیگران را از نیش چاقوی دسته سفید زنجانی می ترسانند، می گوید: “بدخواهان این دولت باید بدانند که اگر بخواهند به ملت ایران تجاوز کنند، ملت ایران با چاقوی زنجان دست و پای آنها را قلم خواهند کرد.”

احمدی نژاد که خود سابقه استفاده از چاقو و دیگر آلات قتاله در مبارزه با دگر اندیشان را دارد همه کس را همچون دکتر سامی فرض کرده است که می شود با چاقو و یا وسیله ای مشابه در وان حمام به قتل رساند و یا همچون ددمنشان اطلاعاتی بدن فعالان سیاسی و اجتماعی را آماج آن قرار داد. این روزها در سالگرد فروهرها و قتل نویسندگانی که به قتلهای زنجیره ای معروف است قرار داریم. در این اعمال غیر انسانی همپالکی های احمدی نژاد بدن اکثر آنان را آماج تیغه‌های چاقو و کارد قرار دادند و تنها به بدن خانم پروانه فروهر دهها ضربه کارد زدند.

اکنون احمدی نژاد که از همین دسته اوباش و ارازل است دیگران را از تیغه چاقوی زنجان می ترساند و آنها را تهدید می کند که دست و پای آنها را با این چاقوها قلم خواهد کرد. هرچند چاقو و دیگر آثار دستی زنجان از معروفیت برخوردارند اما تنها این لومپنها و ارازل و اوباشی همچون احمدی نژاد هستند که مورد استفاده آنرا حمله به تن و بدن دیگران و یا قلم کردن دست و پای آنها می دانند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: