خودکشی دانشجوی دختر در دانشگاه زنجان

15 Dec

فعالان حقوق بشر در ایران

هفته گذشته دختری دانشجو با هویت محفوظ در خوابگاه دانشگاه زنجان بنا به دلایل نامعلوم اقدام به خود کشی نمود.

نامبرده پس از مبادرت به این عمل به بیمارستان مرکزی شهر مذکور منتقل گردید که گفته میشود به دلیل کمبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داد.

خودکشی دانشجویان در سال جاری نسبت به سالهای گذشته روند صعودی داشته است ، اما همچنان مدیران و مسئولین مربوطه از دادن آمار دقیق و علت خود کشی دانشجویان طفره رفته و سعی در مسکوت گذاشتن این واقعیت در دانشگاه های کشور می کنند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: