چهارشنبه سوری را به یک حرکت ضد حکومتی تبدیل کنیم

5 Mar

یکی از خوانندگان: در رابطه با استفاده از جشن چهارشنبه سوری و اهمیت آن در تبدیل این جشن به یک خیزش به نفع جریان آزادیخوایی نکات زیرحائز اهمیت است ؛
1- این جشن بعنوان یک جشن ملی شناخته می شود حداقل رژیم با نام و ظاهر این جشن نمی تواند مبارزه کند، بنابراین خود بخود خطرات کمتری متوجه مبارزان است
2- یک جشن عمومی و همگانی است ، خواسته یا ناخواسته عموم مردم(حتی کسانی که تمایلات یا اطلاعات سیاسی ندارند)در جریان مبارزات مردم قرار می گیرندو امکان پیوستن آنها وجود دارد .
3- با توجه به اینکه جوانان و نوجوانان از برگزارکنندگان اصلی این جشن می باشند ، بعنوان یک تمرین مبارزاتی کم خطر مورد توجه است .
4- بعنوان یک حرکت مبارزه همگانی و بزرگ ، امکان مهار گسترده و دفعتی آن وجود ندارد .
5-با توجه به اینکه آتش و وسایل آتش زا بعنوان ابزار اصلی این جشن مورد استفاده قرار میگیرد و نیز اینکه با عنوان این جشن خطر کمتری متوجه مبارزان است و نیز کمبود امکانات رژیم نسبت به گستردگی این جشن ، می توان از آتش و وسایل آتشزا بعنوان یک سلاح و حربه جهت ضربه زدن به عوامل رژیم و امکانات رژیم استفاده کافی نمود .
* استفاده از لاستیک ماندگاری بیشتر ، هزینه کمتر، مهارکمترو خاصیت آتشزایی بیشتری دارد.
* ایجاد راهبندان و بوق زدن بعنوان ،یک تاکتیک وحشت زاست که همیشه عوامل سرکوب به آن حساسیت ویژه ای دارند .
* در این میان می توان از پشت بامها بعنوان سنگر پنهان ، جهت پرتاب مواد آتشزا و حتی سنگ بسوی سرکوبگران استفاده کرد .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: