خط فقر در ایران و آمارهای نگران کننده

22 Mar

روزنامه اعتماد: آمارها مي گويند 15 ميليون ايراني زير خط فقر هستند. آيا اين اعداد قابل اتکا هستند و بايد براساس آنها خبر ساخت. آمارها مي گويند مرز خط فقر در پايتخت براي هر خانوار به 800 هزار تومان در ماه رسيده است. آيا بايد اين اعداد را با قطع و يقين پذيرفت يا بايد به ديده ترديد در آنها نگريست؟

وقتي وزارت رفاه متولي اصلي اين حوزه سکوت مي کند چاره يي جز اعتماد به ارقام نيست. مسوولان اين وزارتخانه مي گويند خط فقر موضوعي بي نهايت سياسي است و نبايد افکار عمومي از آن آگاه شود. از زاويه يي حق با آنهاست.

اين موضوع سياسي است چون به شهروندان متر و معياري به دست مي دهد تا مهم ترين شعار دولت فعلي را با آن اندازه بزنند. آقاي احمدي نژاد موفق شد با شعار عدالت اجتماعي و آوردن پول نفت سر سفره مردم دل توده ها را بربايد و بر همه رقبا پيشي بگيرد اما اکنون وقتي اعلام شود در زمان تصدي او بر رياست قوه مجريه تعداد افراد زير خط فقر در کشور افزايش يافته و حتي با حقوق 800 هزار توماني نيز نمي توان از سد فقر گذشت مردم بر او خرده مي گيرند که پس آن همه حرف از دولت عدالت گستر چه شد و آن همه شعار براي چه بود. در اين ميان لايحه هدفمند کردن يارانه ها نيز باري بر دوش دولت شد.

احمدي نژاد به مردم وعده داده بود با تصويب طرح تحول اقتصادي کاري خواهد کرد تا يارانه ها به شکلي منطقي تنظيم شوند و پنج دهک درآمدي جامعه بيش از سايرين از آنها منتفع شوند. اما گره زدن بودجه کشور به تصويب اين لايحه موجب شد مجلس اين لايحه را به مراعا بگذارد و زمان بيشتري براي مطالعه کارشناسي آن طلب کند.

در اين ميان مردم ماندند و تورم 26 درصدي افسارگسيخته و مخارج کمرشکن روزهاي نوروزي به علاوه خوشبيني هاي انتزاعي دولت و وعده هايي مکرر براي عملي نشدن.شايد با ذره بين هم نتوان نقطه مثبت برجسته يي در کارنامه وزارتخانه رفاه طي چهار سال گذشته يافت. آگاهان سياسي بر اين عقيده اند که اگر احمدي نژاد براي بار دوم راي بياورد نخستين وزيري که از کابينه او حذف خواهد شد عبدالرضا مصري وزير رفاه است. مصري چون سابقه کار در کميته امداد را در کارنامه خود داشت طي دوران وزارتش سعي کرد بودجه هاي مربوط به معلولان و زنان سرپرست خانوار را از بهزيستي بگيرد و به کميته امداد اختصاص بدهد اما مجلس با اين موضوع موافقت نکرد و وزير را ناکام گذاشت. آمار 15 ميليون ايراني زير خط فقر از زاويه يي ديگر مي تواند اصلاً سياسي نباشد و ما خبرنگاران آرزو مي کنيم کاش اين گونه نبود.

مي توان همه آمار و ارقام مرتبط با اين موضوع را با شجاعت افشا کرد و در عوض راهکارهاي ارائه شده براي کاهش فقر را نيز در کنارش برشمرد. نخستين وزير رفاه در ايران معتقد است مساله خط فقر اساساً مساله يي اجتماعي – اقتصادي است و در همه کشورها نيز از همين زاويه به آن نگريسته مي شود و به هيچ عنوان محملي براي سرکوبي حزب يا دولتي به شمار نمي رود. اما اينجا ايران است و هر ماجرايي با دورترين نسبت ها از سياست به راحتي به اين مبحث آلوده مي شود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: