هشدار در مورد وضعیت وخیم جسمانی دانشجویان دربند

22 Apr

خبرنامه اميركبير: كميته حقوق بشر انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اميركبير، با صدور بيانيه اي ضمن برشمردن موارد غيرقانوني در بازداشت مسعود دهقان، دهمين دانشجوي بازداشتي دانشگاه پلي تكنيك، و محكوميت بازداشت غيرقانوني اين دانشجو، نسبت به شدت گرفتن رفتارهاي غيرانساني با دانشجويان اين دانشگاه ابراز نگراني كرده و در مورد وضعیت وخیم جسمانی دانشجویان دربند هشدار داده است. اين كميته در بيانيه خود خواهان توجه تمامي سازمان هاي مدافع حقوق بشري نسبت به نقض حقوق دانشجويان اين دانشگاه شده است.

متن اين بيانيه به اين شرح است:

اینک دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك به عریان ترین شیوه در معرض ظالمانه ترين و ضدبشري ترين رفتارها از سوي يكي از بزرگترين دولت هاي مرتكب نقض فاحش حقوق افراد و ملت ها در دنياي كنوني، یعنی دولت ایران، قرار دارند. روند نگران کننده و مداوم اقدامات سركوبگرانه و ناقض اساسي ترين حقوق انساني، توسط حاكميت اينك بيش از هر دانشگاه ديگري در ایران در مورد دانشجويان این دانشگاه اعمال مي شود.

تخطی و تجاوز آشکار به اولیه ترین و بدیهی ترین حقوق دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک و شهروندان این کشور در حالی است که رئیس جمهورش در تمامی تریبون های رسمی و مصاحبه های خارجی و سخنرانی های خود، ایران را آزادترین کشور دنیا می داند و از نقض حقوق بشر در کشورهای غربی سخن می گوید. از سوی دیگر انکار و امتناع مقامات و مسئولین کشور از پذیرش وجود هرگونه اقدامات متناقض با اصول جهانشمول حقوق بشر در کشور، در زمانی است که تبعیض امیزترین و غیرقانونی ترین رفتارهای از سوی حاکمیت در رابطه با دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در حال اعمال است.

در حالي كه ۹ دانشجوي اين دانشگاه ماهها در بند امنيتي ۲۰۹ اوين و تحت شديدترين شكنجه هاي جسمي و روحي و تحقير آميزترين، اهانت بارترين و غيرانساني ترين رفتارها از سوي بازجويان وزارت اطلاعات قرار گرفته اند، روند بازداشت هاي غيرقانوني و خودسرانه هنوز پايان نيافته و دهمين دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك نيز روز گذشته در منزل خود بازداشت شد.

مسعود دهقان دانشجوي سابق دانشگاه پلي تكنيك و عضو سابق شوراي مركزي انجمن اسلامي اين دانشگاه، روز گذشته در جريان يورش نيروهاي امنيتي به منزلش بازداشت شد و نيروهاي امنيتي علاوه بر آن تمامي كتابها و كامپيوتر اين دانشجو را نيز همراه خود برده و وي را به مكان نامعلومي منتقل كردند.

بازداشت مسعود دهقان که فرزند شهید است، در حالی است که مسئولین دروغ پرداز، ادعای بزرگداشت شهدا را دارند. دولتمردان نه تنها با سو استفاده از ارزش ها و لجن مال کردن تمامی اصول، برای در دست نگه داشتن قدرت تلاش می کنند بلکه اکنون کار را به بازداشت فرزندان شهیدانی که برای آزادی ایران خون خود را نثار کردند، رسانده اند.

بازداشت اين دانشجو نيز همانند ۹ دانشجوي ديگر دربند به غيرقانوني ترين شيوه صورت گرفته و وي نيز هم اكنون در معرض خشونت بارترين رفتارها از سوي نيروهاي امنيتي قرار دارد. تهاجم غيرقانوني نيروهاي امنيتي به منزل مسعود دهقان و تفتيش غيرقانوني منزل وي، ناقض ماده ۱۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر مبني بر مداخله در اقامتگاه و حريم خصوصي فرد، بازداشت بدون مجوز قضائي اين دانشجو نيز مصداق بارز بازداشت خودسرانه و در مغايرت آشكار با ماده ۳۷ قانون آئين دادرسي كيفري و نيز ماده ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر و بندهاي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است.

بازداشت مسعود دهقان در حالي است كه اكنون نزديك به صد روز از بازداشت مجيد توكلي، حسين تركاشوند، اسماعيل سلمان پور و كوروش دانشيار و ۶۰ روز از بازداشت مهدي مشايخي، عباس حكيم زاده، احمد قصابان و نريمان مصطفوي و بيش از چهل روز از بازداشت ياسر تركمن، ديگر عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه پلي تكنيك مي گذرد.

در تمامي اين مدت، دانشجويان بازداشت شده در سلول هاي انفرادي بسر برده و فاقد هرگونه امكان براي دسترسي به خانواده و وكيل خود بوده و جز دفعات اندك، آنها اجازه ي هيچ گونه تماسي با خانواده خود نداشته اند. اخبار و اطلاعات دريافتي حاكي از وضعيت وخيم جسمي دانشجويان دربند است. اظهارات شاهدان حاکی از واخامت وضعیت جسمانی اسماعیل سلمان پور، که نزدیک به صد روز را در سلول انفرادی بسر برده، دارد. وی روز گذشته بر اثر وضعیت وخیم جسمی به درمانگاه زندان اوین منتقل شده است که بنابر گزارش دیگر زندانیان، وی هوشیاری خود را از دست داده بوده و در وضعیت بدی قرار داشته است. وضعیت سلامیتی و جسمانی دیگر دانشجویان در بند در سلول های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ اوین نیز بسیار نگران کننده است.

وكلاي اين دانشجويان نيز تاكنون ملاقاتي با آنان نداشته و به گفته ي خودشان هيچ گونه اجازه و دسترسي براي مطالعه پرونده نداشته اند. آنها بعنوان يك متهم از ابتداي بازداشت غيرقانوني خود، به موجب ضوابط تعيين شده در قانون اساسي و ديگر قوانين داخلي و نيز قوانين بين المللي تاكنون از هيچ كدام از حقوق مصرح خود، برخوردار نبوده و هيچ كدام از موازين دادرسي عادلانه در مورد هيچ يك از آنان اجرا نشده است.

علاوه بر تمامي موارد ياد شده، در پرونده دانشجويان پلي تكنيك، اصل ممنوعيت شكنجه، بعنوان بنيادي ترين و استثنا ناپذيرترين اصل از اصول جهانشمول حقوق بشر، پايمال و مورد تعدي قرار گرفته است. دانشجويان بازداشتي از ابتداي دستگیری خود تاكنون تحت شديدترين شكنجه هاي روحي و جسمي و اهانت بارترين رفتارها از سوي بازجويان وزارت اطلاعات قرار گرفته اند. اين در حالي است كه به موجب قانون داخلي ايران اقارير متهمان تحت شكنجه هيچ گونه سنديت قضائي ندارد و هم چنين به موجب ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز ماده ۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۷ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، شكنجه ممنوع و قابل مجازات دانسته شده است.

در پايان كميته حقوق بشر انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اميركبير بازداشت خودسرانه و غيرقانوني مسعود دهقان را محكوم و اعتراض شديد خود را به رفتارهاي غيرانساني و ظالمانه و مغاير با كرامت بشري حاكميت جمهوري اسلامي اعلام مي كند. اين كميته هم چنين در مورد هرگونه شكنجه و رفتارهاي غيرانساني نسبت به مسعود دهقان دانشجوي بازداشتي دانشگاه اميركبير هشدار داده و مسئوليت مستقيم امنيت جاني و سلامتي اين دانشجو و ۹ دانشجوي ديگر بازداشتي اين دانشگاه را برعهده نهادهاي امنيتي و قضائی مي داند.

كميته حقوق بشر در پايان بار دیگر توجه تمامي مراجع، نهادها و سازمان هاي بين المللي دولتي و غيردولتي مدافع حقوق بشر را نسبت به موارد نقض فاحش و سيستماتيك حقوق بشر در مورد دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك تهران فرا مي خواند و از آنان مي خواهد كه در راستاي آرمان هاي انساني خود، دولت ايران را بعنوان يكي از اصلي ترين ناقضان حقوق افراد و ملت ها در دنياي كنوني، به رعايت تعهدات خود در مورد اوليه ترين و اساسي ترين حقوق افراد وادار سازند.

كميته حقوق بشر انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اميركبير
۲ اردیبشهت ۱۳۸۸

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: