هرسال سه هزار بيمار دياليزی به كشور اضافه می‌شود

11 May

رئيس بنياد اموربيماريهاي خاص گفت: هرسال3 هزاربيمارجديد به شبكه دياليزكشورافزوده مي‌شود وبرهمين اساس تعداد دستگاه‌هاي دياليزمورد نيازدركشور نيزسالانه افزايش مي‌يابد. فاطمه هاشمي درگفتگوبا فارس با اشاره به اينكه بيش از50 درصد دياليزيها افرادي هستند كه بيماريهايي چون فشارخون بالا وديابت موجب نارسايي كليه آنها شده است، تصريح كرد: درصورت پيشگيري ازاين بيماريها مي‌توان تا حدود زيادي افراد مبتلا به دياليزرا دركشوركاهش داد. وي افزود: امسال700 هزاردستگاه دياليزدركشوربراي حل مشكلات دياليزي‌ها كم داريم.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: