فوق لیسانس خاک شناسی در میان کارتن خوابها در تهران

18 May

خبرگزاری مهر: بنابر آمارهای موجود در دفتر آسیبهای اجتماعی شهرداری تهران در سال 1387 ، 6/1 درصد افراد بی سرپناه و بی خانمان مراجعه کننده به گرمخانه های شهر تهران مدرک تحصیلی لیسانس و 7/4 درصد نیز دارای مدرک فوق دیپلم بوده اند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ با اعلام این مطلب گفت بیشتر افراد مراجعه کننده به این مراکز، افراد کارتن خواب، گدا و بی سرپناه بوده اند.

بر اساس آمارهای موجود میزان افراد بی خانمان و متکدی تحصیل کرده که در مراکز عمومی مانند پارکها و ایستگاههای مترو شب را به روز می رسانند در کشورهای توسعه یافته به نسبت قابل توجهی بیشتر از افرادی از همین دست در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است.

در سالهای گذشته یک متکدی دارای مدرک فوق لیسانس خاک شناسی از یکی از کشورهای خارجی در خیابانهای تهران وجود داشت که کارتن خوابی می کرد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: