فوق لیسانس خاک شناسی در میان کارتن خوابها در تهران

18 May

خبرگزاری مهر: بنابر آمارهای موجود در دفتر آسیبهای اجتماعی شهرداری تهران در سال 1387 ، 6/1 درصد افراد بی سرپناه و بی خانمان مراجعه کننده به گرمخانه های شهر تهران مدرک تحصیلی لیسانس و 7/4 درصد نیز دارای مدرک فوق دیپلم بوده اند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ با اعلام این مطلب گفت بیشتر افراد مراجعه کننده به این مراکز، افراد کارتن خواب، گدا و بی سرپناه بوده اند.

بر اساس آمارهای موجود میزان افراد بی خانمان و متکدی تحصیل کرده که در مراکز عمومی مانند پارکها و ایستگاههای مترو شب را به روز می رسانند در کشورهای توسعه یافته به نسبت قابل توجهی بیشتر از افرادی از همین دست در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است.

در سالهای گذشته یک متکدی دارای مدرک فوق لیسانس خاک شناسی از یکی از کشورهای خارجی در خیابانهای تهران وجود داشت که کارتن خوابی می کرد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: