چرا مسیحیت؟ (1)

13 Jun

چرا انسان تصمیم می گیرد که مسیحی باشد؟ آیا مسیحیتصرفا” یک انتخاب است، مثل وقتی که کسی ماشین یا خانه ای را انتخاب می کند؟ چطور کسی می تواند فقط یک مذھب را انتخاب کند؟

ادیان زیادی در دنیا وجود دارند. “اصولا”چرا باید دین داشت؟ چرا نمی توان فقط یک انسان خوب بود و کارھای خوب انجام داد ولی دین نداشت؟

برای مثال: کسی که بر مبنای علوم طبیعی معتقد است که خدا وجود ندارد‘ می تواند انسان خوبی باشد و به دیگران کمک کند. پس چه مشکلی وجود دارد اگر مذھب یا دینی را انتخاب نکند؟

چرا ھر کسی باید و نیاز دارد که خود را بودائی‘ مسلمان‘ مسیحی و غیره بنامد؟

هدف از دین و دانش

مسلما”ھدف نھائی دین تلاشی است برای پاسخ دادن به اصلی ترین پرسش زندگی: ما که ھستیم؟ از کجا آمده ایم؟ آیا چیزی ورای این زندگی وجود دارد؟ آیا خدا وجود دارد؟ اگر خدائی وجود دارد، او کیست؟ ماده از کجا آمده است؟ چه کسی یا چه چیزی جھان را بوجود آورده است؟ آیا از من خواسته شده کاری بکنم؟

 

 مذھب به این پرسشها بیش از اینھا پاسخ می دھد و می گوید که پیروان مذاھب چه کارھائی را باید انجام دھند و چه کارھائی را نباید انجام دھند. کلمه مذھب از ریشه یک کلمه لاتین بمعنی محدودیت گرفته شده است.

علم و مذھب ھر دو سعی در پاسخ دادن به سئوالات مشابه با مبنای متفاوتی را دارند. علم پرسشهای زندگی را از دیدگاه طبیعی مورد توجه قرار می دھد، در حالیکه مذھب بر مبنای ماوراء الطبیعه استوار  است.

 مھمترین پرسشهایی که علم و مذھب سعی در پاسخ دادن به  آنھا را دارند بشرح ذیل می باشند:

ما که ھستیم؟

از کجا آمده ایم؟

به کجا می رویم؟

ادامه  دارد…

Advertisements

One Response to “چرا مسیحیت؟ (1)”

  1. ahmad June 13, 2011 at 9:38 pm #

    جناب آقای فخاری
    بسیار خوشوقتم که مطلب مرا مطالعه فرمودید و از این گفتمان استقبال می کنم. امیدوارم که در آینده را نیز از نظرات شما بهره مند شوم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: