مجيد جمالي فشي در زندان اوين سحرگاه امروز اعدام شد

16 May

سه شنبه, 26 اردیبهشت 1391 ساعت 09:22 آخرین اطلاعیه ها – علیه اعدام

21

او را در حاليکه ٬ ميلرزيد پاي چوبه دار بردند. حکومت اسلامي ايران٬ او را متهم به قتل مسعود علي محمدي از دانشمندان هسته اي ايران کرده بود و يک داستان طولاني از نحوه فعاليتهاي او را از زبان خود او از رسانه هايش پخش کرده بود.

اما کيست که نداند که اين رژيم و زندانهايش دستگاه گرفتن ” اقرار” از افراد است. وقتي شهلا جاهد زن جواني که او را حکومت اسلامي به اتهام قتل کشت٬ در دادگاه از اقرارش حرف زد٬ گفت در آن زندان و با آن شکنجه ها و رفتاري که با من شد٬ ميتوانم مسئوليت همه قتلهاي دنيا را به عهده بگيرم!.

آري دستگاه قضايي حکومت اسلامي و زندانها و قاتلين و جانياني که در اين سيستم مشغول کار هستند٬ به تنها چيزي که اهميت نميدهند٬ کشف حقايق و رسيدگي عادلانه به جرايم و اتهامات است. اين دستگاه فقط براي ترساندن مردم٬ جنايت و خفه کردن صداي اعتراض ساخته شده و به هيچ دادگاه و حکم و نظر دادن اين دستگاه هيچکس نبايد اعتماد بکند.

اعدام عملي وحشيانه و ضد انساني است و بايد در همه جا ممنوع شود. بويژه در ايران تحت حاکميت جمهوري اسلامي ايران اعدام يک وسيله مهم نفس کشيدن و ادامه حيات حکومت ضد انساني اسلامي است و بايد با اعتراض گسترده همگاني روبرو شود. اين حکومت در يک هفته گذشته ۹ نفر را اعدام کرده و دادستان جنايتکار تهران جعفري دولت آبادي در کنفرانس خبري چند روز پيش اعلام کرد که اعدامهاي بيشتري در دستور حکومت اسلامي است.

هم اکنون حکومت چهار همجنسگرا با اسامي سعادت عارفي٬ وحيد اکبري٬ جاويد اکبري٬ و هوشمند اکبري٬  و يک جوان ۲۴ ساله در مشهد يک فعال سياسي به اسم سمکو خورشيدي را در زندان سقز به اعدام محکوم کرده است.

همزمان با اجراي حکم  اعدام مجيد جمالي فشي ٬ رسانه هاي جمهوري اسلامي ” اقرار” هاي ۱٣ جوان ديگر را پخش کردند٬ که باز با همين اتهام ارتباط با دستگاه جاسوسي اسرائيل و… آنها را به اعدام محکوم کرده است.

همچنين جان چندين زنداني سياسي ديگر در خطر اجراي حکم است٬ از جمله زانيار و لقمان مرادي٬ که زير شکنجه و با تهديد به تجاوز در زندانهاي حکومت اسلامي مجبور به اقرار شده اند.

زمينه سازي براي اعدام فعالين سياسي بيشتر و اعدام جوانان با اتهامات واهي ٬ تقلاهاي مذبوحانه حکومتي است که با قتل جوانان در ايران٬ ميخواهد قدر قدرتي خود را نشان دهد. در حاليکه اين جنايات جز جبوني و وحشت اين حکومت از مردم معترض و نسل جوان هيچ چيز را اثبات نميکند.

حکومت اسلامي ايران حکومت ترور و وحشت و جنايت است و بايد هر چه زودتر ٬ گورش را گم کند. در مقابل اعدامهاي گسترده اي که اکنون در ايران در جريان است فقط و فقط يک چيز موثر است. اعتراض گسترده و همگاني عليه اين دستگاه جنايت و وقاحت اسلامي

کميته بين المللي عليه اعدام اعدام  مجيد جمالي فشي را بشدت محکوم ميکند و از همگان دعوت ميکند که به سازماندهي اعدامهاي بيشتر در ايران توسط اين حکومت جنايت و چوبه دار ٬ اعتراض کنند.

کميته بين المللي عليه اعدام

۱۵ ماه مه ۲۰۱۲

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: